o nas

SEKCJA PSYCHOTERAPII

regulamin

Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego została powołana 28 lutego 1998 roku.

25

lat sekcji

Jej powstanie uzasadnione było potrzebą zadbania o standardy zawodowe w psychoterapii, gdy w rezultacie aktywności działającej od r. 1993 Komisji Licencji Psychoterapeutycznych PTP rosła grupa psychoterapeutów z formalnymi uprawnieniami.

SEKCJA PSYCHOTERAPII

władze

Młodzi psychoterapeuci uznają czasem fakt istnienia Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego za coś oczywistego, jakby istniała od pokoleń.(…). Sekcja powstała w roku 1998 na skutek działań grupy inicjatywnej wyłonionej spośród superwizorów psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pierwszym ciałem związanym z psychoterapią wewnątrz PTP była jednak Komisja Certyfikatów Psychoterapeutycznych, na początku występująca pod nazwą: Komisja Licencji Psychoterapeutycznych. Komisja ta (a właściwie grupa robocza do spraw certyfikacji psychoterapeutów pod przywództwem Lidii Grzesiuk, przy współpracy Jacka Santorskiego) w porozumieniu z władzami PTP, przy poparciu ówczesnej i obecnej przewodniczącej Małgorzaty Toeplitz-Winiewskiej, powstała już w roku 1991 i zaczęła (wzorem innych komisji nadających uprawnienia) od procedury tak zwanego grandparentingu: na podstawie szerokich konsultacji ze środowiskiem (głównie poprzez ankiety) wyłoniła około 40 superwizorów z kręgu najbardziej doświadczonych i cieszących się największym zaufaniem osób zajmujących się psychoterapią. Było przy tej okazji wiele wątpliwości i sporów; zastanawiano się na przykład, czy tytuł superwizora przyznawać osobom zasłużonym dla psychoterapii, ale już od dawna jej niepraktykującym. Kolejne środowiska przysyłały swoje listy nazwisk, żądając, by osoby często nikomu nieznane poza lokalnym niewielkim środowiskiem, ale tam bardzo znaczące, także zostały uwzględnione. Ze względu na dążenie do reprezentatywności na listę superwizorów zaproszono kilkoro psychoanalityków, mimo że nie uzyskali wielu głosów w tym nieoficjalnym plebiscycie.

W końcu, po wielu korektach i sporach, lista powstała. W kolejnym kroku z grona osób znajdujących się na niej w wyniku szeregu ustaleń i kompromisów wyłoniono pierwszą Komisję Certyfikatów, której przewodniczącą została Lidia Grzesiuk. Komisja zamierzała się skoncentrować na realizacji swoich zadań regulaminowych, czyli rozpatrywaniu wniosków o certyfikat. Dość szybko jednak okazało się, że stała się adresatem wszelkich spraw, inicjatyw, problemów i skarg dotyczących polskiego środowiska psychoterapeutycznego, a odpowiadanie na te potrzeby utrudniało i opóźniało jej wykonywanie zadań, do których została powołana. W rezultacie, pod naciskiem przeciążonej pracą komisji, w roku 1997 powstała grupa inicjatywna do spraw powołania Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W skład pięcioosobowej grupy weszli Wojciech Eichelberger, Krzysztof Jusiński, Zofia Milska-Wrzosińska, Jerzy Pawlik i Barbara Tryjarska. We wniosku do Zarządu Głównego PTP napisano: „Celem pracy grupy inicjatywnej jest przygotowanie projektu statutu, przekazanie Zarządowi Głównemu wniosku o powołanie sekcji psychoterapii (…) oraz przygotowanie zebrania założycielskiego, na którym wybrane zostaną władze sekcji”. Zebranie to odbyło się w roku 1998, a pierwszy zarząd sekcji działał w następującym, dość ekumenicznym, składzie: Jerzy Pawlik (przewodniczący), Zofia Milska-Wrzosińska (zastępca przewodniczącego), Małgorzata Ojrzyńska (sekretarz), Wojciech Eichelberger (skarbnik), Krzysztof Jedliński, Krystyna Kotowa i Magdalena Nałęcz-Nieniewska – członkowie.

Jerzy Pawlik pełnił funkcję przewodniczącego zarządu Sekcji Psychoterapii PTP przez dwie kadencje i był inicjatorem (lub współinicjatorem) wielu idei, które pomogły zbudować zasadniczą strukturę i pozycję sekcji w środowisku polskiej psychoterapii.

Zofia Milska-Wrzosińska Wprowadzenie do Agresja-perspektywa psychoterapeutów (red) B. Piasecka

REGULAMIN SEKCJI PSYCHOTERAPII

zatwierdzony przez Zarząd Główny w dniu 17 listopada 2004 ze zmianami wniesionymi uchwałami Zarządu Głównego z dnia 27 czerwca 2007 r., 15 listopada 2017 r. oraz z 28 marca 2018 r.
(tekst ujednolicony)

Art. 1

Powołuje się przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zwanym dalej PTP ogólnopolską sekcję pod nazwą Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, zwaną dalej „Sekcją”.

Art. 2

Sekcja działa na następujących podstawach:

 • statutu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • niniejszego regulaminu
Art. 3

Cele Sekcji to:

 • artykułowanie i podtrzymywanie standardów zawodowych i etycznych w psychoterapii,
 • działanie na rzecz podwyższania kwalifikacji psychoterapeutów,
 • utrzymywanie kontaktów i współpraca z profesjonalnymi organizacjami psychoterapeutów w kraju i za granicą,
 • reprezentowanie oraz ochrona interesów członków Sekcji wobec organizacji, instytucji, władz lokalnych i państwowych oraz innych osób prawnych
 • dbanie o obiektywny obraz psychoterapii w oczach opinii publicznej.
Art. 4

Członkiem Sekcji może zostać osoba, która:

 • jest członkiem PTP,
 • ma rekomendację od 2 członków Sekcji – certyfikowanych psychoterapeutów PTP

Członkiem wspierającym może być osoba zainteresowana działalnością Sekcji, która zadeklaruje dla niej poparcie. Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowej i doradczej Sekcji oraz innych form jej merytorycznej działalności.

Art. 5

Członkowie Sekcji mają prawo udziału we wszystkich formach działalności Sekcji, chyba, że Regulamin stanowi inaczej.

Członek Sekcji jest obowiązany do:

 • przestrzegania postanowień Regulaminu i uchwał Sekcji
 • aktywnego udziału w realizacji celów Sekcji
 • przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • regularnego opłacania składek członkowskich; obowiązek składek nie dotyczy emerytów.
Art. 6

Członków Sekcji przyjmuje Zarząd Sekcji na podstawie deklaracji.

Art. 7

Członkostwo w Sekcji ustaje w wyniku:

 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Sekcji,
 • skreślenia przez Zarząd Sekcji z powodu uchylania się od obowiązków członkowskich,
 • skreślenia z listy członków PTP,
Art. 8
 • Władzami Sekcji są:
 • Walne Zebranie członków Sekcji,
 • Zarząd Sekcji w liczbie 7 osób,
 • Komisja Rewizyjna Sekcji w liczbie 3 osób.

W ramach sekcji powołuje się Komisję Etyki, której zadaniem jest tworzenie etycznych zasad uprawiania psychoterapii oraz formułowanie opinii w kwestiach naruszenia zasad etyki psychoterapeutów.

Do składu Zarządu Sekcji, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki mogą być wybierani wyłącznie członkowie PTP, którzy uzyskali certyfikat psychoterapeuty PTP.
Kadencja Zarządu Sekcji i Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Etyki trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

Art. 9

Do kompetencji Walnego Zebrania Sekcji należy:

 • uchwalanie głównych kierunków działalności Sekcji,
 • wybór przewodniczącego i sześciu członków Zarządu, którzy wybierają ze swego grona wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika,
 • Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki,
 • uchwalanie i dokonywanie zmian regulaminu Sekcji,
 • podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Sekcji ; uchwała musi być przyjęta większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

Walne Zebranie zwołuje Zarząd Sekcji raz na trzy lata. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Sekcji zawiadamia co najmniej na 30 dni przed wyznaczoną datą.

Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Sekcji w pierwszym terminie, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych z wyłączeniem ust. 1 punkt d.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Sekcji zwołuje Zarząd Sekcji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Głównego PTP, a także na wniosek Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki lub co najmniej dziesięciu członków Sekcji.

Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje przede wszystkim nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Art. 10

Do kompetencji Zarządu Sekcji należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością Sekcji,
 • reprezentowanie Sekcji i działanie w jej imieniu,
 • przyjmowanie i skreślanie członków Sekcji,
 • składanie okresowych sprawozdań z działalności Sekcji Zarządowi Głównemu PTP,
 • zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 • wysuwanie kandydatur do Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych i Komisji Odwoławczej po zasięgnięciu pisemnej opinii certyfikowanych psychoterapeutów PTP zrzeszonych w Sekcji,
 • opiniowanie regulaminu Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych,
 • opracowanie w uzgodnieniu z Komisją Certyfikatów Psychoterapeutycznych zasad przedłużania ważności certyfikatów po 5 latach, które są zatwierdzane przez ZG PTP,
 • opracowanie w uzgodnieniu z Komisją Certyfikatów Psychoterapeutycznych warunków i trybu zawieszania i odbierania certyfikatów, które są zatwierdzane przez ZG PTP,
 • opracowywanie w uzgodnieniu z Komisją Certyfikatów Psychoterapeutycznych zmian w zasadach przyznawania certyfikatów psychoterapeuty i superwizora psychoterapii, które są zatwierdzane przez ZG PTP.

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Zarządu w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

Art.11
 1. Przewodniczący Sekcji:
  • kieruje pracami Zarządu, zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu
  • reprezentuje Sekcję w kontaktach z władzami PTP
  • reprezentuje Sekcję w kontaktach z władzami innych towarzystw krajowych i zagranicznych, o czym informuje Zarząd Główny PTP,
  • deleguje członków Zarządu do reprezentowanie Sekcji
 2. Przewodniczący Sekcji sprawuje swoje obowiązki nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 3. Wiceprzewodniczący zastępuje przewodniczącego.
 4. Sekretarz Sekcji:
  • protokółuje przebieg Walnych Zebrań oraz zebrań Zarządu Sekcji,
  • prowadzi rejestr członków Sekcji,
  • prowadzi bieżącą korespondencję i archiwum Sekcji.
 1. Skarbnik odpowiada za działalność finansową Sekcji, w tym:
  • przyjmuje składki członkowskie i odpowiada za prawidłowe udokumentowanie przychodów i wydatków Sekcji,
  • sporządza okresowe raporty finansowe i przedkłada księgowości Zarządu Głównego.
Art. 12

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które wybierają ze swego grona przewodniczącego.

Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności Sekcji.

Działalność kontrolna Komisji Rewizyjnej jest prowadzona zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie z działalności władz Sekcji i przedstawia wniosek w sprawie absolutorium.

Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Sekcji z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych.

Przedstawiciel Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Sekcji z głosem doradczym.

Art. 13

Komisja Etyki składa się z trzech osób.

Komisja Etyki powołana jest do tworzenia standardów etycznych dotyczących działalności psychoterapeutycznej.

Komisja Etyki może podjąć niezbędne procedury, w tym analizę dokumentów, rozmowy, umożliwiające formułowanie opinii w sprawach naruszenia zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Sekcji Psychoterapii PTP.

Komisja Etyki może składać wnioski do Sądu Koleżeńskiego PTP w sprawach naruszania Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, może też składać wnioski do Zarządu Głównego o zawieszenie lub odebranie certyfikatu psychoterapeuty PTP.

Art. 14

Uchwałę o rozwiązaniu Sekcji podejmuje Zarząd Główny na wniosek :

 • Walnego Zebrania Sekcji podjęty zgodnie z art. 9 ust 1 pkt. e,
 • Komisji Rewizyjnej Sekcji zaopiniowany przez Główną Komisję Rewizyjną,
 • Zarządu Głównego zaakceptowany przez Główną Komisję Rewizyjną.
Art.15

Wniosek Walnego Zebrania Sekcji dotyczący jej rozwiązania zawiera propozycje co do sposobu likwidacji Sekcji oraz celu na jaki ma być przeznaczony jej majątek.

Art. 16

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTP.